Zondag 14 jan. 2018
Jaargang 9 : 473

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur
                                                                     na de dienst is er nieuwjaars koffie drinken in het MFC

Voorganger:                             Ds. S.W. Bijl
Koster:                                     Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist:                                  Dhr. A. Pestman

Ouderling van dienst:              Mw. I. Ernsten-ten Hove

plv. Diaken:                             Dhr. W. Bruinius
Lector:                                    Mw. I. Ernsten-ten Hove
Kindernevendienst:gr 1/8:      Tjitske Burgstra
Tienernevendienst:                Astrid Pestman
Kinderoppas:                         Jannette Dijkhuizen-Weima en Emmy Pijper
Bloemenbezorgen:                Mw. B. Bansema-Ronda

                                              Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema (reserve)

Kinderlied:                             Lied: 288

 

Orde van dienst
-Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
-Aanvangslied 66: 1 en 2
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied 66: 6 en 7
-Gebed om ontferming lied 301f
-Glorialied 985
-Gebed om de Heilige Geest
-Kinderlied,Lied 288 waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan
-Eerste Schriftlezing Jesaja 62: 1 - 5, gelezen door de lector
-Lied 176: 1 en 3
- tweede Schriftlezing Johannes 2: 1 - 11
- Lied 525
-Verkondiging
-Lied 526: 3 en 4
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Kinderen komen terug in de kerk
-Inzameling van de gaven
-Slotlied 425
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte
De eerste collecte is voor het Zeemanshuis en de tweede collecte is voor het plaatselijke kerkenwerk.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. S. Pilon-Heun, 't Loug 19.


Eredienst: 21 jan. 9.30 uur ds. J.C. Schimmel voorbereiding HA


Vesperviering
Zondag 14 januari is er weer een vesperviering. Deze keer in de Stefanuskerk te Holwierde.
Met medewerking van o.a. Tjerk de Vries en Wilte Mulder (zang) en John Veldman (orgel).
De dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

 

Kleur schermen zwart of wit
Zondag 21 jan. willen wij u graag een ander kleur scherm laten zien.
Nu is het zwart met witte letters, 21 jan. laten we u een wit scherm met zwarte letters zien.
Graag horen we van u na de dienst d.m.v. hand op steken welke kleur de voorkeur heeft.
Alvast dank voor uw medewerking.
Het schermteam.

 

Plaatselijke regeling.
In de kerkorde is al eerder vastgesteld dat ook gezinsleden of familieleden in de kerkenraad zitting mogen nemen.
De kerkenraad heeft besloten dit ook als wijziging in de plaatselijke regeling van de gemeente Spijk-Losdorp te doen.
Op 7 en 14 januari zal dit op het kerknieuws en bij de afkondigingen worden vermeld ; tevens ook in de eerstvolgende KERKNIJS.
Op 28 januari a.s. zal na de dienst de gemeente worden gehoord.
Namens de kerkenraad,
P.J.Ritzema
scriba.

 

St. Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl
In 2018 hopen we weer een nieuwe groep kinderen te verwelkomen in Delfzijl en omgeving.
De periode zal zijn van 28 april -11 juni.
De groep van minimaal 25 kinderen, 2 leerkrachten komen uit het dorp Belaucha.
Dit dorp ligt vlakbij Stolin.
Het is voor onze werkgroep de eerste keer dat we een groep kinderen uit dit dorp ontvangen.
Om deze kinderen weer een onvergetelijke tijd te geven in Nederland zijn we
op zoek naar gastgezinnen die gedurende deze periode een kind onderdak willen bieden.
Mochten er gezinnen zijn die gastgezin willen zijn dan kan
dit worden doorgegeven aan Jolanda Flikkema,
of Jocé vd Zee,