Zondag 7 jan. 2018

Jaargang 9 : 473      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         11.00 uur      

Voorganger:

Ds. G. Knol

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. A. Dijkman-Keizer

Dhr. J.D. Pijper

Mw. A. Dijkman-Keizer

Henny Maarsingh

Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Anneke Pestman

Mw. T.W. West-Kolk

Mw. C. Knook-Nieuwkerk (reserve)

Lied 288

   

 

 

 

Orde van dienst

 

-Inleidend orgelspel

-Predikant en leden kerkenraad nemen plaats op voorste bank.

-Welkom en mededelingen door ouderling van dienst; aanvangslied wordt aangekondigd

-Handdruk ouderling en predikant; predikant neemt plaats op de kansel

-Aanvangslied: Psalm 72: 1

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: Psalm 72: 4,5

-Gebed om ontferming

-Glorialied: 971: 1

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan: 288

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Jesaja 55, 1 – 11

-Lied 967: 1,4

-Tweede Schriftlezing: Marcus 1, 1 – 11

-Lied 339a

-Verkondiging

-Lied 518: 1,2,3

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: 526: 1,2

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor het plaatselijke kerkenwerk.


 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw.  A.C. de Groot, W. de Merodelaan 31.

        

Eredienst:     14 jan.     9.30 uur   ds. S.W. Bijl, Groningen     nieuwjaarskoffie in het MFC

                                                    

Kopij voor Kerknijs uiterlijk inleveren op 8 januari 2018 tot 12.00 uur bij Truus West, Jonker 2

 

 

Koffiedrinken in de kerk

niet op zondag 7 jan. i.v.m. een 11.00uur dienst maar 14 jan. is er na de dienst nieuwjaarsvisite in het MFC.

 

 

Vakantie

Ds.J.C.Schimmel heeft van 1 t/m 7 januari vrij. Mocht u op deze dagen behoefte hebben aan een gesprek,

dan kunt u contact opnemen met de scriba of de wijkouderling.

 

 

Hartelijk bedankt

Graag bedanken we alle mensen voor de mooie kerstkaarten en warme wensen voor het nieuwe jaar.

Berichtjes, kaartjes en bezoekjes uit Spijk doen ons altijd weer goed; we genieten daar van.

Vanuit De Tjamme in Beerta wensen we iedereen een gezond en gelukkig 2018 toe

      P. Dijkhuis

      G. Dijkhuis-Kremer

 

 

Vesperviering

Zondag 14 januari is er weer een vesperviering. Deze keer in de Stefanuskerk te Holwierde.

Met medewerking van o.a. Tjerk de Vries en Wilte Mulder (zang) en John Veldman (orgel).

De dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

 

 

Plaatselijke regeling.

 In de kerkorde is al eerder vastgesteld dat ook gezinsleden of familieleden in de kerkenraad zitting mogen nemen.

De kerkenraad heeft besloten dit ook als wijziging in de plaatselijke regeling van de gemeente Spijk-Losdorp te doen.

Op 7 en 14 januari zal dit op het kerknieuws en bij de afkondigingen worden vermeld ; tevens ook in de eerstvolgende KERKNIJS.

Op 28 januari a.s. zal na de dienst de gemeente worden gehoord.

Namens de kerkenraad,

P.J.Ritzema

scriba.