Zondag 17 nov. 2019 - Jaargang 11 : 570

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: Annejet Dijkman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Een dienst in het teken van noodhulp aan Syrië.

Deze kerkdienst staat in het teken van de noodhulp aan Syrië. Al meer dan vijf jaar woedt een burgeroorlog in Syrië, soms als een waakvlam, maar soms ook in alle hevigheid. Kerk in Actie steunt lokale kerken om mensen in hun omgeving op te vangen, en om het land weer te proberen op te bouwen. In de dienst zullen wij bidden voor vrede in Syrië, en voor Gods ontferming voor de mensen die er wonen, en voor alle mensen die op de vlucht zijn. Ook zal de diaconiecollecte zijn voor Kerk in Actie / Syrië.

 

 

Orde van dienst

Thema: Bouw de kerk weer op

 

Woord van welkom

Lied: 281: 1, 2, 3, 5 en 6 – Wij zoeken hier uw aangezicht

Begin van de dienst, met een moment stilte

Lied: 127: 1 en 2 – Wanneer de Heer het huis niet bouwt

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

We lezen uit de Bijbel: Haggaï 1:1-11, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Hemelhoog 445: 1 en 2 – Ik bouw op U

Preek

Tijdens de preek kijken we een filmpje over de najaarscampagne van

Kerk in Actie: Bouw de kerk weer op in Syrië

Orgelmuziek om je gedachten even te laten gaan

Lied: 1010: 2 en 3 – Geef vrede, Heer, geef vrede

Gedachtenis van Albert Johannes Frik

Gebed, afgewisseld met het zingen van lied 367b – Heer, onze Heer, ontferm U over ons

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Laatste lied: 1005: 1, 3 en 4 – Zoekend naar licht (Nederlands)

Zegen, gevolgd door lied 415: 1 – Zegen ons algoede

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie / Syrië .

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. H. v. Dijken-de Graaf, De Kamp 17.

 

Adreswijziging

mevr. M. Heun- Riepma, Havenweg 14 is verhuisd van Solwerd naar Vliethoven  Zwet 9, 9932 AA te Delfzijl, zij is komen wonen in t’Loug, Huisje A1.

 

Geboorte

Op 9 nov. jl. werden Lisette en Henk Lenting-Woortman, Spijksterweg 3, Oosteinde verblijd met de geboorte van een zoon, Jonathan Meindert. Van harte gefeliciteerd.

 

 

Erediensten 24 nov.                    9.30 uur          ds. J.C. Schimmel    Laatste zondag kerkelijk jaar                

 

Op 24 november is het de laatste zondag van het ‘Kerkelijk jaar’. In onze viering willen wij dan, in de nabijheid van God en van elkaar, de namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Er is gelegenheid voor familie om een speciale kaars te ontsteken en een lichtje voor een ieder die een dierbare wil gedenken. U bent van harte welkom in deze dienst.

 

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk.

We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

Groetjes Kornelia Keizer 

 

U4C

Er is weer een U4C avond op zondagavond 17 november. 

Aanvang 19.30 uur, centrum Kabzeël, Dijkstraat 77