Zondag 18 aug.  2019 - Jaargang 11 : 558

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur         Voorganger: ds. W.T. Spoelstra

Orgel: dhr. J. Cijsouw

Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orde van dienst

Lied van de intrede: psalm 47 : 1

Onze Hulp – Drempelgebed- groet

Vervolg psalm van de intrede: Psalm 47 : 3

Kyriegebed afgesloten met lied 367d

Glorialied: psalm 90 : 1

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kinderlied: lied 288

De 1.e lezing: Compilatie van teksten uit Genesis 27 en 28 over de het zegenen van Jacob en Esau ( Naardense Bijbel)

Zingen: Lied 165: allen 1, mn 2 enz

 2.e lezing teksten uit Genesis 32 en 33, Jacob en Esau ontmoeten elkaar weer + Marcus 3 : 7.8

 Zingen: Lied 991 : 1 , 2

Uitleg/Verkondiging

Zingen: Psalm 133 : 1

Gebeden, moment van stilte, Onze Vader, tekst  lied 369d

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 880 : 1 ,2 , 3 , 4

Wegzending en zegen, als Amen lied 425

 

Collecte                                                                                                                                                         

De  eerste collecte is voor  de voedselbank, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

Er zijn bloemen gebracht bij mw. A.J.Busz-v.d.Berg, De Kamp 8  die ongelukkig is gevallen en haar arm heeft gebroken.

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. Uilhoorn-Bronsema, Grote Dijkstraat 5 die thuis is gekomen uit het ziekenhuis.

 

 

Erediensten   25 aug.                   9.30 uur      ds.G. Knol                Zomerdienst in Bierum

 

Net als vorig jaar zullen de Protestantse gemeentes van Spijk-Losdorp en Bierum-Holwierde-Krewerd ook dit jaar de diensten gedurende de zomervakantie weer samen vieren.

Vorig jaar zijn daar veel positieve reacties op gekomen.

Tijdens de dienst van 28 juli zal ook de Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze bij de dienst aansluiten.

Het gaat om de volgende diensten:

Zondag 25 augustus, Bierum (Irenekerk)

Alle diensten beginnen om 9.30 uur. U bent van harte welkom.

Tijdens de zomermaanden gaat de kindernevendienst in Spijk gewoon door. Bij de diensten in Bierum (Holwierde niet) is er achter in de kerk een tafel met kleurplaten en puzzels.

 

 

Vakantie predikant

Ds. Jake Schimmel heeft vakantie van 28 juli t/m 18 augustus.

 

Koffiedrinken

Op zondag 1 sept. drinken we weer koffie in de kerk na de dienst.

 

Bericht van de startweekendcommissie,

20 t/m 22 september is het weer ons startweekend. Het is de bedoeling dat we op zaterdag  21 september een fancy fair organiseren. Hier hebben we uw/jouw hulp bij nodig! Misschien vindt u het leuk om iets te maken: haken, breien timmeren, knutselen, of bakken (b.v. knuffels, kaartjes kussens cakes taarten enz.) Alles is welkom! Mocht  u nog mooie spulletjes hebben, die verkocht kunnen worden (niet te groot) en kleine cadeautjes ook dat is welkom. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Graag horen we zo snel mogelijk van u wat u wilt gaan maken,en we ontvangen het graag de 1e week van september.(Behalve als er iets gebakken wordt).

De startweekendcommissie Trisha Berends, Kornelia Keizer en Gerda Wiersema.

 (mail )

 

Oproep voor de fancy fair

Op 21 sept is er de fancy fair van 14.00-17.00uur. Om alles soepel te laten verlopen zijn we op zoek naar vrijwilligers. Wie kan ons helpen ?

 

Oproep

Op 22 sept. is het startzondag in de kerk van Spijk.

De dienst begint om 10.00 uur. In deze dienst wil ik graag met de kinderen een lied zingen.

Vind je zingen leuk, en wil je meedoen?

Kom dan 1 sept., 8 sept. en 15 sept. om 11 uur naar MFC (pro rege) dan gaan we oefenen

(een half uurtje)      Iedereen is welkom

Groetjes, Kornelia Keizer.

 

 

Beste mensen,

Op 20 juli jl. waren onze ouders, Piet en Grietje Dijkhuis (zij wonen nu in De Tjamme in Beerta),

69 jaar getrouwd.

Uit Spijk ontvingen ze de bloemen  en bezoek van de kerk en een vensterbank vol met kaarten.

Zij waren blij verrast door zoveel medeleven; dat heeft hen echt goed gedaan.

Voor alle reacties willen zij u hartelijk bedanken.

Pia Geuken-Dijkhuis