Zondag 1 mrt. 2020 - Jaargang 12 : 585

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                          Koffie in de kerk na de dienst                    Voorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 dhr. J.W.F. Veldman

Koster:                    mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Sta op!

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.

Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Bij de schikking

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

 

Vanuit de kindernevendienst Paasproject

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien. Het project heet dit jaar: Tussen hemel en aarde.
We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten.
Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen.

 

Orde van dienst

Welkom

Lied: HH 617 – Tienduizend redenen

Moment stilte; bemoediging en groet

Lied: HH 667 – Wees stil voor het aangezicht van God

Gebed om de Heilige Geest

Lied: stap voor stap   Project knd

Lied: Alles wordt nieuw

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Bijbellezing: Mattheüs 5:38-48, door de lector

Lied: 601: 1 en 2 – Licht dat ons aanstoot in de morgen

Overdenking

Lied: 73: 9 en 10

Dankgebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: ELB 223: 1 en 4 - Ga niet alleen door ‘t leven

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

Na de zegen: korte mededeling door de kerkenraad

 

Collecte

De eerste collecte is voor de KIA voorjaarszending , de tweede is voor de kerk. 9 FEBRUARI

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. H.J. Pastoor, Achteromweg 9.

 

 

Erediensten 8 mrt.             9.30 uur          ds. G.W. van Wingerden, Stedum          

                        11 mrt.           19.00 uur       Biddag           ds. J.C. Schimmel    

                                  

Op 26 februari, Aswoensdag, is de Veertigdagentijd begonnen.

Vandaag worden er, na afloop van de kerkdienst, spaardoosjes uitgedeeld door de diaconie.

Met Pasen kunnen ze weer ingeleverd worden in de kerk.   De opbrengst gaat dit jaar naar Kinderen in de knel.

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 2 (van 15 mrt. t/m 3 mei 2020) kan tot 2 mrt. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Geloofsopvoeding       4 maart 20.00uur in het MFC

Deze avond is voor een ieder die interesse heeft in het geloof doorgeven aan kinderen en jongeren anno 2020. 

 

Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen (zie onze website)

 

Biddag en gemeenteavond

Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 19.00 uur is er een kerkdienst in de Andreaskerk. Aansluitend (ongeveer 20.00 uur) is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in het MFC. Ook zullen er nog enkele mededelingen worden gedaan door de kerkenraad, o.a. over de restauratie en verbouwing van de kerk. U/jij bent van harte welkom!

Op woensdag 1 april is er een gemeenteavond. Op deze avond hebben wij een gast in ons midden: ds. Jan Hommes, de classispredikant. Hij daagt ons uit om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. Kort geleden was ds. Hommes vanwege de reguliere visitatie te gast op de kerkenraadsvergadering. We hebben toen een mooi gesprek met elkaar gehad, en het leek ons als kerkenraad ook mooi om dat gesprek eens met elkaar als gemeente te voeren. Het zou mooi zijn als u/jij erbij kunt zijn! Een officiële uitnodiging voor deze avond volgt nog.