Zondag  23 juni  2019 - Jaargang 11 : 550

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur        voorbereiding HA                                                                Voorganger: ds. A. Linde

Orgel: Annejet Dijkman

Koster: Marten Ritzema

 

Orde van dienst

Intochtslied: Psalm 92: 1, 7 en 8 (Waarlijk, dit is rechtvaardig….)

Stil gebed

Onze Hulp en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 92: 2 (Gezegend zal Hij wezen, die ons bij name riep….)

Gebed om ontferming

Zingen: Glorialied: Lied 150a (Geprezen zij God….)

Gebed voor de opening van het Woord

Zingen met de kinderen: Lied 288 (Goede morgen, welkom…….)

Schriftlezing: Psalm 1

Zingen: Psalm 1

Schriftlezing: Joh. 4: 10 – 15

                        Joh. 7: 37 – 38

Zingen: Lied 188 (Bij de Jakobsbron…..)

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 817 (O, Christus, bron van lentebloei…)

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Gebed – Stil Gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 653: 1, 3 en 7 (U kennen, uit en tot U leven…..)

Zegen

Zingen: Lied 416: 4

 

Collecte

De  eerste collecte is voor KIA werelddiaconaat,

de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52.

Afgelopen week is er een presentje gebracht bij Matthijs Brondsema, Ubbenasingel 57 die met zijn arm in het gips zit na een ongelukkige val,   


 

Erediensten  30 juni                    9.30 uur      ds. G.A. Segger, Warffum                HA


 

Wijzigingen

Door verwarring over de naam KERKnieuws en KERKNIJS heet vanaf deze zondag de informatie die u bij de ingang van de kerk ontvangt Nieuwsbrief.

 

Waarnemend taken scriba

Beste gemeenteleden,

Zoals jullie weten is Pieter Ritzema afgetreden als scriba, en hebben wij helaas geen nieuwe scriba kunnen vinden. Wel zijn verschillende mensen, van binnen en buiten de kerkenraad, bereid gevonden om losse taken van de scriba over te nemen.

Jannie Smid zal de telefonische bereikbaarheid van de gemeente op zich nemen. Dat betekent dat u haar kunt bellen bij pastorale situaties en bij overlijden.

Ebo D. Blokzijl (Westersingel) zal de mail van de scriba en de ingekomen post bijhouden. Ook verzorgt hij de binnengekomen agendapunten voor het moderamen.

Elly Flikkema zal de wekelijkse nieuwsbrief blijven maken. Kopij daarvoor moet liefst op donderdag binnen zijn. Zoals u waarschijnlijk hebt gezien, is het rooster met taken tijdens de dienst van de nieuwsbrief verdwenen. Dit is een bewuste keuze van de kerkenraad, omdat het veel werk was voor de scriba om wijzigingen daarin bij te houden. Informatie uit de nieuwsbrief stuurt ze door naar de Protestantse Kerkbode. Elly zal ook de verschillende roosters blijven maken, bijvoorbeeld voor bloemen, vergaderingen e.d.

Samen zullen Elly Flikkema en Griet Smit de brief met de uitleg over de dienst sturen naar gastpredikanten, en de orde van dienst verspreiden naar wie die nodig hebben (organisten, schermteam, lector).

Wij hopen dat in de toekomst wellicht weer een scriba gevonden mag worden, met wie t.z.t. overlegd kan worden welke taken hij/zij weer op zich wil en kan nemen. Maar voor nu zijn wij erg dankbaar dat deze gemeenteleden bereid zijn om deze taken op zich te nemen.

De kerkenraad

 

telefonische bereikbaarheid       Jannie Smid              0596 592023

post en mail                                Ebo D. Blokzijl         

                                                                                    

benaderen gastpredikanten       Elly Flikkema            

Nieuwsbrief                                Elly Flikkema            

liturgie/schermen                       Griet Smit                 

 

 

Opbrengsten TEAR

De collecte tijdens de warme truiendienst    € 149.65
De besparing van gas                                   €  30.00            
Neut`n schait`n                                              €183.99
Het lopend buffet                                          € 222.00
De spaardoosjes van de 40- dagentijd         € 619.69
Jaarmarkt                                                      €  72.67
Nacht zonder dak                                         € 961.50

Totaal                                                             €2239.50